ITA2565_EB05

หมวด: ITA2565 เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 29 ธันวาคม 2564 เขียนโดย Super User

 

ไตรมาสที่ 1

 

1.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

1.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1

       - เดือนตุลาคม 2564

       - เดือนพฤศจิกายน 2564

       - เดือนธันวาคม 2564

 

1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ไตรมาสที่ 2

 

1.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

1.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2

       - เดือนมกราคม 2565

       - เดือนกุมภาพันธ์ 2565

       - เดือนมีนาคม 2565

 

1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ไตรมาสที่ 3

 

1.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

1.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3

       - สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565

       - สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

       - สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ฮิต: 316