ITA2564_EB04

หมวด: ITA2565 เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 29 ธันวาคม 2564 เขียนโดย Super User

1.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ

 

1.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

1.2หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

 

1.3แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

 

1.4คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

 

1.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

 

2.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

    -ไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565

 

    -ไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565

 

2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

 

   2.2.1งบลงทุน ทุกไตรมาส

 

        - ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565

 

        - ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565

 

    2.2.2งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

 

    2.2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

         - ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565

 

         - ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565

3.

การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

 

3.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

3.2ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

 

3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ฮิต: 335